• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Zmiany w ustawie wdrożeniowej

Od początku września wchodzą nowe zapisy ustawy wdrożeniowej dotyczące funduszy EU.

Główne zmiany:

1. Jasne uregulowania naborów podzielony na tzw. Rundy. Niektóre jednostki finansujące dzielą nabory na rundy. Dotyczy to między innymi aktualnych naborów POIR 2.3.1 oraz POIR 2.3.2.

2. Wprowadzenie instytucji Rzecznika Funduszy Europejskich

3. Nowe regulacje dotyczące pomocy zwrotnej

4. Zwiększenie kontroli wojewodów nad środkami wydawanymi w ramach RPO i zmniejszenia niezależności samorządów wojewódzkich w wydawaniu środków. Przedstawiciel wojewody może między innymi uczestniczyć w pracach komisji oceny projektów.

5. Uporządkowanie statusu ekspertów oceniających wnioski oraz wprowadzenie rejestru kandydatów na ekspertów.

Pełen tekst ustawy