• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Projekt RPO WM 2014-2020 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowacje. Opracowanie algorytmów naliczania kadr i płac pl-sk

Program: RPO WM 2014-2020 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowacje

Nr projektu:  RPMA.01.02.00-14-6070/16

Tytuł projektu: Opracowanie algorytmów naliczania kadr i płac dla firm działających jednocześnie na rynku polskim i słowackim wraz z opracowaniem prototypowego modułu programistycznego do włączenia w systemy zarządzania firmą

Krótki opis projektu: Celem projektu jest opracowanie prototypu programu informatycznego wykorzystującego algorytm do naliczania płac i realizacji procesów kadrowo-płacowych w Polsce i na Słowacji, w ramach jednego systemu. Algorytm będzie uwzględniał wszystkie zmienne wynikające z różnic w zakresie prawa, obowiązków pracowników i pracodawców w różnych krajach. Zakres projektu obejmuje  pracowanie przez jednostkę naukową następujących zagadnień: 1. Określenie wymogów dla planowanego produktu, który ma być wprowadzony na rynek poprzez analizę specjalistycznej literatury 2. Wywiady z użytkownikami 3. Uzgodnienie pomiędzy wnioskodawcą a jednostką naukową katalogu kryteriów, 4. Opracowanie projektu koncepcyjnego produktu poprzez selekcję kryteriów oraz przygotowanie szkiców i modeli rozwiązań 5. Opracowanie projektu algorytmów naliczania płac w Polsce i na Słowacji 6. Opracowanie prototypu informatycznego systemu kadrowo-płacowego 7. Przygotowanie raportu z przeprowadzonych badań. Opracowywany system przyniesie następujący wpływ na procesy biznesowe oraz rozwój firmy: optymalizację procesu rozliczania pracowników, zmniejszenie czasu, zasobów i kosztów związanych z rozliczaniem pracowników, możliwość planowania zasobów kadrowych, możliwość kontroli kosztów pracowniczych jak i pozapłacowych, możliwość kontroli urlopów, zwolnień, składek podatkowych czy ubezpieczeń pracowniczych, możliwość kontroli zgodności z prawem w poszczególnych krajach, możliwość dalszego rozwoju prototypu, możliwość prowadzenia dalszych prac B+R w ramach przedsiębiorstwa. Projekt dotyczy innowacji produktowej, jest związany z podjęciem intensywnej ekspansji na rynku słowackim. Rynkiem docelowym jest grupa przedsiębiorstw działających w Polsce i na Słowacji równolegle. Mogę to być firmy słowackie aktywne w Polsce jak i polskie aktywne na Słowacji.

Wartość całkowita projektu: 202 950,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 98 983,50 zł