• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

RPO Warmińsko – Mazurskie 1.2.1: Projekty B+R także dla dużych przedsiębiorstw.

Do końca listopada można składać wniosek w programie  RPO Warmińsko-Mazuskiem 1.3.1 Działalność B+R przedsiębiorstw. W projekcie mogą startować także duże przedsiębiorstwa.

Na co:

Typ 1: Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.

Typ 2: Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako element większego projektu B+R).

wartość projektu: do 5 mln PLN

Alokacja: 2,5 mln EUR

poziom dofinansowania: do 80%

Więcej informacji o naborze znajduje się w karcie naboru.