• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

RPO Podlaskie Powierzenie grantu

TYPY PROJEKTÓW:

Granty są powierzane na realizację biznesowych przedsięwzięć rozwojowych. Przez biznesowe przedsięwzięcie rozwojowe należy rozumieć jedno lub więcej działań, ukierunkowanych na wprowadzenie innowacji produktowej lub procesowej, polegających na prowadzeniu przez przedsiębiorcę własnych prac badawczo-rozwojowych, korzystaniu z usług innych podmiotów, które prowadzą prace badawcze na jego rzecz lub nabywaniu wyników prac badawczo-rozwojowych w formie wartości niematerialnych i prawnych.

Grant na badania i innowacje może być przyznany na dofinansowanie następujących wydatków netto:

  • audyt technologiczny
  • zakup usług badawczych,
  • nabycie licencji,
  • wydatki związane z przejściem procedury ochrony patentowej, w tym dokonywanie zgłoszeń: wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych oraz wydatki związane z uzyskaniem praw ochronnych na wzór użytkowy lub uzyskaniem praw z rejestracji na wzór przemysłowy,
  • nabycie wyników prac B+R, które może obejmować prawa własności intelektualnej, w tym patenty, know-how lub inną nieopatentowaną wiedzę techniczną związaną z wdrażanym produktem lub usługą.

Realizacja działań w ramach przedsięwzięcia może trwać maksymalnie 12 miesięcy, ale nie dłużej niż do 31 października 2018 r.

BENEFICJENCI:

Mikro przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy lub średni przedsiębiorcy z woj. podlaskiego

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

od 15.03.2017 do wyczerpania środków

FINANSE:

Maksymalna wartość dofinansowania: 100 000 PLN

Poziom wsparcia: 70% de minimis

SZCZEGÓŁOWA DOKUMENTACJA:

grantynainnowacje.pl