• Phone: +48 668 151 245
 • E-mail: ydea@ydeahub.com
 • Język:

RPO PODLASKIE Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

TYPY PROJEKTÓW:

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania ekologicznych innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych

 • wydatki na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, w tym: niezbędna dokumentacja techniczna; niezbędne decyzje administracyjne pomoc de minimis)
 • wydatki na nadzór budowlany i autorski;wydatki na materiały i roboty budowlane;
 • wydatki na grunty niezabudowane i zabudowane;
 • koszty nabycia środków trwałych, w szczególności maszyny i sprzęt produkcyjny;
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (m.in. nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej, z zakresu organizacji i zarządzania itp.)
 • koszty związane z nabyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych mogą być
  kwalifikowalne wyłącznie, gdy zostanie wykazany ich nierozerwalny związek z procesem produkcyjnym i niezbędność do realizacji celów projektu;
 • koszty leasingu środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) i wartości
  niematerialnych i prawnych;
 • zakup środków transportu
 • wydatki związane z cross-financingiem (pomoc de minimis lub pomoc na usługi doradcze)

BENEFICJENCI:

Mikro przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy lub średni przedsiębiorcy z woj. podlaskiego

Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty, w których najpóźniej w drugim pełnym roku (lub już w pierwszym) po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu nastąpi wzrost zyskowności sprzedaży brutto w stosunku do ostatniego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (2016).

Wsparciem objęte będą wyłącznie projekty, w wyniku realizacji których zmniejszy się zużycie energii elektrycznej, surowców i/lub materiałów w przeliczeniu na jednostkę produktu lub usługi, które dotyczą recyklingu odpadów, oczyszczania zużytej wody i ścieków, redukcji i kontroli emisji, bądź w wyniku realizacji których powstanie tzw. „czystszy produkt” lub proces.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

Rozpoczęcie naboru: 29.08.2017

Zakończenie naboru: 29.09.2017

FINANSE:

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:
5 000 000,00 PLN

Poziom wsparcia:
mikro i małe przedsiębiorstwa: 70%
średnie przedsiębiorstwa: 60%

SZCZEGÓŁOWA DOKUMENTACJA:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-13-ekoinnowacje.html