• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 3.2 Innowacje w MŚP

TYPY PROJEKTÓW:

Dofinansowanie może zostać przyznane tym projektom, które mają na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagających wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej.

BENEFICJENCI:

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

Rozpoczęcie naboru: 29.12.2016

Zakończenie naboru: 28.02.2017

FINANSE:

Maksymalna kwota dofinansowania : 2 000 000 zł

Minimalna kwota dofinansowania : 100 000 zł

Poziom wsparcia:

  • pomoc publiczna:

– 45 % kosztów kwalifikowanych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,

– 35 % kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw.

  • de minimis:

– 50 % kosztów kwalifikowanych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

WYDATKI KWALIFIKOWANE:

  • koszty nabycia nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia I przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu)
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia I przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu)
  • koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu; kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu (umowa leasingowa podpisana po złożeniu wniosku aplikacyjnego).
  • koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji, w tym m.in. zakup usług doradczych związanych z zastosowaniem i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze niezbędne do wdrożenia zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze dotyczące opracowania dokumentacji źródłowej/konstrukcyjnej nowego systemu, usługi doradcze związane z planowanym wprowadzeniem produktów.
  • koszty promocji projektu z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji projektu (publikacje w mediach, reklamy out-door, koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej bezpośrednio od organizatora imprezy targowej).