• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Działanie 2.2 Inwestycje profilowane / Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

TYPY PROJEKTÓW:

Konkurs obejmuje inwestycje w przedsiębiorstwach służące:

  • poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości – projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji,
  • poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych, które mogą obejmować:

         – oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem;

         – systemy wspomagające procesy biznesowe typu B2B, B2C (nie będące same w sobie produktem/usługą);

         – oprogramowanie wspomagające proces produkcji/świadczenia usługi (nie będące samo w sobie produktem/usługą);

         – sprzęt niezbędny do prawidłowego działania powyższych systemów i oprogramowania.

  • redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in. oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska, i polegające na:

          – budowie, rozbudowie infrastruktury (m.in. obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń),

          – unowocześnieniu składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej,

      – realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną), wprowadzaniu zmian  organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemów zarządzania środowiskowego, informatyzacji procesów produkcyjnych.

BENEFICJENCI:

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

Rozpoczęcie naboru: 01.02.2017

Zakończenie naboru: 15.03.2017

FINANSE:

Minimalna kwota dofinansowania : 2 000 000 zł

Poziom wsparcia:

  • w ramach pomocy publicznej:

– dla mikro i małych przedsiębiorstw – 55%

– dla średnich przedsiębiorstw – 45%

  • w ramach pomocy de minimis:

– dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 50%

  • w ramach pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych:

– dla mikro i małych przedsiębiorstw 80%

– dla średnich przedsiębiorstw 70%