• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie/ poddziałanie Powierzenie grantu

TYPY PROJEKTÓW:

Granty są powierzane na realizację biznesowych przedsięwzięć rozwojowych. Przez biznesowe przedsięwzięcie rozwojowe należy rozumieć jedno lub więcej działań, ukierunkowanych na wprowadzenie innowacji produktowej lub procesowej, polegających na prowadzeniu przez przedsiębiorcę własnych prac badawczo-rozwojowych, korzystaniu z usług innych podmiotów, które prowadzą prace badawcze na jego rzecz lub nabywaniu wyników prac badawczo-rozwojowych w formie wartości niematerialnych i prawnych.

BENEFICJENCI:

Mikro przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy lub średni przedsiębiorcy.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

Rozpoczęcie naboru: 15.03.2017

Zakończenie naboru: do wyczerpania alokacji

FINANSE:

Maksymalna kwota dofinansowania : 100 000 zł

Poziom wsparcia: 70%

pomoc de minimis

WYDATKI KWALIFIKOWANE:

Grant na badania i innowacje może być przyznany na dofinansowanie następujących wydatków netto:

  • audyt technologiczny
  • zakup usług badawczych,
  • nabycie licencji,
  • wydatki związane z przejściem procedury ochrony patentowej, w tym dokonywanie zgłoszeń: wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych oraz wydatki związane z uzyskaniem praw ochronnych na wzór użytkowy lub uzyskaniem praw z rejestracji na wzór przemysłowy,
  • nabycie wyników prac B+R, które może obejmować prawa własności intelektualnej, w tym patenty, know-how lub inną nieopatentowaną wiedzę techniczną związaną z wdrażanym produktem lub usługą.

Pobierz kartę naboru w formacie pdf