• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Typ projektów ,,Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług’’ (konkurs przeznaczony dla grup przedsiębiorstw)

 

 

TYPY PROJEKTÓW:

  • Wsparcie w ramach konkursu skierowane jest do grup przedsiębiorstw w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych zmierzających do rozszerzania działalności gospodarczej na nowe, zagraniczne rynki i poszukiwania partnerów biznesowych w innych krajach;
  • Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego. Wsparcie w ramach konkursu będzie dotyczyło w szczególności udziału MŚP w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym;
  • Projekt musi być oparty na dwupoziomowej Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, identyfikującej adekwatne działania mające na celu skuteczną i efektywną internacjonalizację grup przedsiębiorstw.

BENEFICJENCI:

– MŚP;

– jednostki naukowe;

– spółki celowe;

– powiązania kooperacyjne;

– JST, ich związki i stowarzyszenia;

– organizacje pozarządowe;

– samorząd gospodarczy.

Projekt ponadto musi być skierowany do grupy przedsiębiorstw spełniającej łącznie następujące warunki:

  • grupę przedsiębiorstw obligatoryjnie tworzy minimum 3 MŚP. Grupa może zostać poszerzona o inne podmioty wskazane powyżej
  • przedsiębiorcy należący do grupy działają w tych samych lub pokrewnych sektorach; – pomiędzy MŚP nie może zachodzić powiązanie

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

Rozpoczęcie naboru: 30.12.2016

Zakończenie naboru: 03.03.2017

FINANSE:

Minimalna kwota dofinansowania : 350 000 zł dla każdego z MŚP współdziałających w ramach grupy

Poziom wsparcia: 50 %

WYDATKI KWALIFIKOWANE:

  • Opracowanie dwupoziomowej strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji, w szczególności:

-zakup usług związanych z opracowaniem dokumentu;

-wynagrodzenie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie dokumentu,

  • Realizacja dwupoziomowej strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji, w szczególności:

-kampanie promocyjne w kraju i za granicą, koszty, udziału w targach / imprezie wystawienniczej / misji gospodarczej,

-koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe,

– uzupełniające elementy np. koszty zakupu baz danych oraz oprogramowania, koszt usług informatycznych