• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

TYPY PROJEKTÓW:

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które przyczynią się do zwiększenia aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych, poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

BENEFICJENCI:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

Rozpoczęcie naboru: 28.04.2017

Zakończenie naboru: 30.06.2017

FINANSE:

Maksymalna kwota dofinansowania : 550 000  zł

Poziom wsparcia: 80%

pomoc de minimis

WYDATKI KWALIFIKOWANE:

  • Koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności
  • Koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności
  • Koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych
  • Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane

Pobierz kartę naboru w formacie pdf