• Phone: +48 668 151 245
 • E-mail: ydea@ydeahub.com
 • Język:

POIR Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

TYPY PROJEKTÓW:

Zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego lub usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej (organizacyjnej i/lub marketingowej), oraz materiałów jeśli dotyczą opisanych usług.

Wykonawcami usługi mogą być (UWAGA – istotne zmiany w porównaniu z poprzednimi naborami).

 • instytuty badawczy, instytuty PAN, jednostki
  naukowe itd. z kategorią naukową A+,A albo B
 • spółki celowe uczelni, centra transferu technologii
 • przedsiębiorcy posiadające status centrum
  badawczo-rozwojowego
 • laboratoria posiadające akredytację Polskiego
  Centrum Akredytacji

BENEFICJENCI:

Mikro przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy lub średni przedsiębiorcy.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

Rozpoczęcie naboru: 08.06.2017

Zakończenie naboru: 08.02.2018

Nabór będzie przeprowadzany w rundach

FINANSE:

Maksymalna kwota dofinansowania : 340 000,00 zł

Poziom wsparcia: 85%

pomoc de minimis

WYDATKI KWALIFIKOWANE:

 1. usługi polegające na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego;
 2. usługi dotyczące innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze, o której mowa w pkt 1 – max. 15% kosztów kwalifikowanych
 3. materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt 1. – max. 15% kosztów kwalifikowanych