• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

POIR 2.3.6 – Granty na Eurogranty

Zakres terytorium: cała Polska

Zakres projektów: Pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu UE

Intensywność wsparcia: 100%

Maksymalne dofinansowanie: 280 060 PLN

Termin składania wniosków: Nabór w rundach do 12.012021

Koszty kwalifikowane

  • usługi doradcze w ramach pisania projektu
  • koszty opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego
  • organizacja spotkań i poszukiwania partnerów
  • tłumaczenia

Dofinansowanie wypłacane jest kwotą ryczałtową i zależy od typu projektu (ze studium wykonalności lub bez) lub formy udziału (lider lub partner konsorcjum)

Szczegółowe informacje: