• Phone: +48 668 151 245
 • E-mail: ydea@ydeahub.com
 • Język:

POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Dostępność Plus 2021

PARP ogłosił ciekawy nabór na opracowanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb osób o specjalnych potrzebach. Maksymalne dofinansowanie to 975 000 PLN.

Program Operacyjny POIR
Działanie/ poddziałanie Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Dostępność+

Czego dotyczy (B+R/ eksport/ innowacje) Innowacje
Typy projektów Wsparciu podlegają projekty mające na celu rozwój przedsiębiorstwa – wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt dla osób o potrzebach specjalnych.

Nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności

 • osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się;
 • osób niewidomych i słabo widzących; osób głuchych i słabo słyszących;
 • osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi;
 • osób starszych i osłabionych chorobami; kobiet w ciąży;
 • osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;
 • osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego);
 • osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci);
 • osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem).
Dla kogo O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy
Wymagania dotyczące siedziby Cała Polska poza Regionem Polski Wschodniej

Zarówno adres siedziby oraz adresy oddziałów albo którykolwiek z adresów prowadzenia działalności gospodarczej znajdują się poza regionami Polski Wschodniej.

Terminy Ogłoszenie konkursu Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru
 24 listopada 2020 28 lipca 2021
Rundy naboru wniosków · I runda: 24 listopada 2020 –  28 lutego 2021

· II runda: 1 marca 2021- 31 maja 2021

· III runda:  1 czerwca 2021 – 28 lipca 2021, g. 16:00

Alokacja (PLN) · województwo mazowieckie: 8 463 000,00

· województwa inne niż mazowieckie:  61 537 000,00

Finanse Maksimum Minimum
Wartość wydatków kwalifikowanych (PLN) · łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu: 500 000,00

· łączna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji początkowej: 1 000 000,00

· wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem, a także minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu: 60 000,00
Poziom dofinansowania (%) · dla usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu: 85%

· w zakresie inwestycji początkowej: do 55% zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000878/O/D20140878.pdf

Rodzaj wsparcia Pomoc de minimis, regionalna pomoc inwestycyjna
Forma płatności Zaliczka, refundacja
Wydatki kwalifikowane Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu:

1) usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:

a) przeprowadzenie wstępnego audytu,  mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;

b) stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych;

c) opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

2) usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie inwestycji początkowej objętej regionalną pomocą inwestycyjną zalicza się koszty:

1) nabycia albo wytworzenia środków trwałych z wyłączeniem:

a) prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości, w tym gruntów, budynków, robót budowlanych, materiałów budowlanych,

b) środków trwałych niezbędnych do realizacji projektów  i prototypów oraz do przeprowadzenia testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu;

2) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do opracowania projektów oraz prototypów oraz do przeprowadzenia testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

Ramy czasowe projektu W odniesieniu do okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

1) realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;

2) okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie;

3) okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.

Ważne informacje
 • Jeśli produktem projektu jest oprogramowanie to powinno ono być częścią produktu. Dofinansowaniem nie może zostać objęte oprogramowanie będące samodzielnym przeznaczonym do sprzedaży produktem.
 • Usługa profesjonalnego procesu projektowego musi być świadczona przez podmiot, który zapewnia do realizacji profesjonalnego procesu projektowego zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant (który posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania jak wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne);)
 • Pierwsza faza procesu projektowego tj. diagnoza musi zostać przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Koszty realizacji tej fazy mogą zostać poniesione wyłącznie ze środków wnioskodawcy tj. bez udziału dofinansowania udzielanego w ramach poddziałania 2.3.5 POIR lub mogą zostać uwzględnione jako koszty kwalifikowalne projektu.
Termin rozstrzygnięcia konkursu Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu to maksymalnie 80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.
Sposób i forma aplikowania Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP.
Dokumentacja konkursowa https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-przedsiebiorcow-dostepnosc-plus#opis