• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Niektóre instytucje nie gotowe na nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.

23 sierpnia 2017 r. na stronie Funduszy Europejskich zostały opublikowane nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które obowiązują od dnia publikacji.

Oznacza to, że do postępowań wszczętych przed 23 sierpnia 2017 r. należy stosować wersję Wytycznych obowiązującą od 14 października 2016 r. do 22 sierpnia 2017 r. Zapisy aktualnego dokumentu obowiązują postępowania wszczęte od 23 sierpnia 2017 r.

Zasadnicze zmiany dotyczą:

  • kwalifikowalności podatku VAT,
  • sposobu publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności,
  • stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w przypadku kosztów pośrednich,
  • doprecyzowania pojęć personelu projektu oraz wykonawcy.

link do nowych wytycznych

Szczególne kontrowersje budzi zmiana sposobu publikowania zapytań ofertowych w przypadku stosowania zasady konkurencyjności (dla wydatków powyżej 50 ty. PLN) w przypadku wyboru wykonawcy przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Przed zmianą zapytanie należało opublikować na stronie Internetowej zamawiającego. Po zmianach zapytanie musi być opublikowane na stronie internetowej wskazanej przez Instytucje Zarządzającą. Zmiana jest spowodowana brakiem możliwości jednoznacznego zweryfikowania, czy ogłoszenie było rzeczywiście opublikowane na stronie internetowej we wskazanych datach.

Istotnie wpływa to na już ogłoszone nabory w sytuacji, gdzie nie została wskazana strona, na której należy zamieszczać zapytania ofertowe. Zarząd Województwa Małopolskie w pośpiechu zamknął nabór 1.2.3 bony na innowacje. Wybór wykonawcy w tym naborze musiał być dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. W związku z brakiem wskazania strony internetowej do publikacji zapytań Wnioskodawcy nie mogli zastosować zasady konkurencyjności. Zamknięcie naboru było dokonane tak szybko, że ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej nie miało wpisanego numeru uchwały (link do komunikatu o zamknięciu naboru). Nabór ma być otwarty z powrotem dopiero w 2018 roku.

Odmienną strategię przyjął PARP, aby nie musieć zamykać naborów PARP w komunikacie rozesłanym do beneficjentów wysłał mailami do wszystkich podmiotów składających wnioski komunikat o treści:

„W interpretacji wskazano, że nowe reguły w zakresie publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności, według intencji ich twórców, mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Oznacza to, że publikacja przez wnioskodawców zapytań ofertowych na dotychczasowych zasadach, obowiązujących przed zmianą wytycznych, w tym na własnej stronie internetowej wnioskodawcy, do 31 grudnia 2017 r. nie będzie powodowała sankcji z tytułu niezastosowania brzmienia zapisu punktu 14 Rozdziału 6.5.2 zmienionych wytycznych”