• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy Kształcenie ustawiczne pracowników

TYPY PROJEKTÓW:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Pracodawca może uzyskać sfinansowanie następujących działań:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

BENEFICJENCI:

O środki z KFS ubiegać się może każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

Szczegóły dostępne na stronie internetowej powiatowego Urzędu Pracy http://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu

FINANSE:

  • mikroprzedsiębiorstwa: 100 % poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • pozostałe przedsiębiorstwa: 80 % poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.