• Phone: +48 668 151 245
 • E-mail: ydea@ydeahub.com
 • Język:

Analiza potrzeb w zakresie cyfryzacji

pl.grants przeprowadza kompleksowe usługi doradcze w zakresie analizy potrzeb w zakresie cyfryzacji.
Wykonanie takiej analizy jest niezbędne do złożenia wniosku POIR 6.2 Bon na Cyfryzację.

Analiza jest dofinansowana w 85%

Zakres usługi:

 • identyfikacja potrzeb w zakresie cyfryzacji, w odpowiedzi na zmiany rynkowe będące następstwem pandemii COVID19, w horyzoncie czasowym co najmniej 3 lat od planowanego terminu zakończenia realizacji projektu;
 • zbadanie możliwości zaspokojenia tych potrzeb w oparciu o zasoby własne wraz z wyceną kosztów zaspokojenia potrzeb tym sposobem;
 • identyfikacja na rynku alternatywnych środków dla zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb wraz z wyceną zaspokojenia potrzeb tymi środkami (analiza powinna objąć różne warianty zaspokojenia potrzeb i ich wycenę w całym horyzoncie czasowym przy czym wycena powinna uwzględniać wszelkie koszty przedsiębiorstwa związane z wyborem danej opcji);
 • dokonanie analiz poszczególnych zidentyfikowanych wariantów zaspokojenia potrzeb w celu weryfikacji:
  • możliwości objęcia kosztów działań dofinansowaniem (np. w związku z koniecznością zastosowania odpowiedniego trybu wyboru dostawcy),
  • możliwości uwzględnienia wymaganych aspektów społecznych i środowiskowych
  • siły oddziaływania w zakresie zwiększenia odporności przedsiębiorstwa na skutki COVID19 i podobnych kryzysów
  • ryzyk związanych z realizacją danego wariantu wraz ze wskazaniem możliwości ich zmniejszenia;
 • na podstawie analizy, wybór środków dla zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb, w tym sposobu realizacji zamówień związanych z nabyciem tych środków.

Standardowa cena analizy potrzeba w zakresie cyfryzacji: 4000 PLN netto

Standardowa cena usługi doradczej w zakresie wdrożenia strategii (pomoc w wyborze wykonawców, audyt poprawności wdrożenia, weryfikacja osiągnięcia wskaźników, przygotowanie dokumentacji) – 15 000 PLN netto.