• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych. Konkurs nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18.