• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Inwestycje w innowacje RPO Mazowieckie 3.3 lipiec 2021

Województwo Mazowieckie opublikowało nabór w Działaniu 3.3 Innowacje w MŚP. Założenia:

  • Planowane wydatki kwalifikowane: przede wszystkim środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
  • Alokacja: ok. 55 mln PLN
  • okres składania wniosków – do 27.07.2021
  • Maksymalne dofinansowanie: 55%
  • Preferowane będą projekty polegające na wdrożeniu wyników prac B+R
  • Okres realizacji – do końca 2023 roku