• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Bony na innowację PARP POIR 2.3.2 etap 1 usługowy – cała Polska

Bony na innowację PARP POIR 2.3.2 – etap 1 usługowy

Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Jak to działa? Zobacz nasze przykładowe sukcesy Ostatnie dotacje w 2020 r.
Program Operacyjny POIR
Działanie/ poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Czego dotyczy (B+R/ eksport/ innowacje) Innowacja
Typy projektów Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
Dla kogo Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy
Terminy Ogłoszenie konkursu Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru
DD-MM-RRRR

 

18.02.2019 20.03.2019 31.12.2020 godz. 16:00
Etapy konkursu Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

1) dla rundy VII – do 30.06.2020 roku;

2) dla rundy VIII – do 30.09.2020

3) dla rundy VIII – do 31.12.2020

Alokacja (PLN)

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi:  30 000 000,00 zł

2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 100 000 000,00 zł

Finanse Maksimum Minimum
Wartość wydatków kwalifikowanych (PLN) 400 000,00 60 000,00
Poziom dofinansowania (%) 85%
Rodzaj wsparcia Pomoc de minimis
Forma płatności Refundacja
Wydatki kwalifikowane Do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się koszty usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
Ramy czasowe projektu Muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

1) realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;

2) okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie;

3) okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.

Istotne warunki udziału w konkursie Wnioskodawca jest zobowiązany zakończyć proces wyboru wykonawcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wykonawcą usługi są jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt. 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  2018  poz. 1669 z późn zm.);

lub

2. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub

3. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub

4. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub

5. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).

6. Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534).

Wymagania dotyczące siedziby Prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzonej wpisem do odpowiedniego rejestru.
Ważne kryteria punktowe Ocenie podlega, czy przedmiot projektu wpisuje się w dokument strategiczny pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”.

Ocenie podlega, czy projekt obejmuje włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub nowego projektu wzorniczego poprzez ich udział w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji potrzeb w zakresie nowego rozwiązania, usługi, prototypu wyrobu.

Ocenie będzie podlegało, czy w ramach projektu osiągnięty zostanie stopień gotowości rozwiązania opracowanego przez jednostkę naukową prowadzący do jego wdrożenia. Premiowane będą projekty, w ramach których prace badawczo-rozwojowe przeprowadzane przez jednostkę naukową zostaną zakończone, co najmniej na poziomie sprawdzenia i demonstracji w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych opracowanego w ramach projektu produktu.

Przewidywana data rozstrzygnięcia konkursu Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu wynosi 80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.
Sposób i forma aplikowania Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków
Link do dokumentacji konkursowej https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy

Termin zakończenia naboru: 31.12.2020

Wartość wydatków kwalifikowanych (PLN): maks. 400 000 PLN

Poziom dofinansowania (%): 85%

Typ pomocy: de minimis

Więcej informacji:    strona PARP